ورق نقره مایع

ورق نقره مایع 

کیفیت بسیار خوب

با تغییر ۱۰% نسبت به رنگ نقره واقعی

حلال آب

کاربری بسیار ساده

۳۵۰,۰۰۰ ریال۸۰۰,۰۰۰ ریال

صاف