لیقه ابریشم نخی طبیعی

لیقه ابریشم طبیعیلیقه ابریشم طبیعی

لیقه ابریشم نخی طبیعی

بهترین لیقه دوات خوش نویسی ابریشمی در ایران

۲۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال

صاف