قلم خوشنویسی شمالی رنگ شده

قلم خوشنویسی شمالی رنگ شدهقلم خوشنویسی شمالی رنگ شده

قلم بامبو رنگ شده

دو سایز باریک وبزرگ

مناسب نگارش جلی ،کتیبه ،کتابت و مشق 

مناسب برای هنرجویان و اساتید خوشنویسی

 

۱۰۰,۰۰۰ ریال۴۰۰,۰۰۰ ریال

صاف