قلمتراش تک تیغه اسد اشتری دسته استخوان سفید شتر

قلمتراش یک تیغه

باربند برنج

دسته استخوان سفید

تیغه جودان کاری

طول دسته ۱۰٫۵ سانت متر