رنگ ویترای ۳۰ میلی لیتر ورسای

رنگ ویترای 30 میلی لیتر ورسایرنگ ویترای 30 میلی لیتر ورسای

رنگ مخصوص شیشه

ویترای مدل کامران ورسای

در بسته های ۶ رنگ و ۱۲ رنگ

بههمراه یک عدد تینر رایگان

۴۰۰,۰۰۰ ریال۶۲۰,۰۰۰ ریال

صاف