قلمتراش دو تیغه سفارشی باقر وفا قدیمی

قلمتراش دو تیغه

قلمتراش باقر وفا

ساخت استاد باقر

قدمت ۱۵ سال قبل

کار کلکسیونی فوق العاده