سنگ چاقو تیزکن رومی اصل

سنگ چاقو تیزکن رومی اصل

برای تیز کردن چاقو و قلم تراش خوش نویسی

طول سنگ بین ۱۰ الی ۱۲ سانت

پهنای سنگ بین ۱ تا ۱٫۵ سانتی متر

ضخامت ( قطر سنگ ) بین ۱ تا ۱٫۵ سانتی متر

(دیدگاه کاربر 3)