سنگ قلمتراش رومی

سنگ رومی مخصوص تیز کردن چاقو و قلم تراش خوشنویسیسنگ رومی مخصوص تیز کردن چاقو و قلم تراش خوشنویسی

سنگ قلمتراش رومی

مخصوص تیز کردن چاقو و قلم تراش خوش نویسی

ابعاد متوسط

کیفیت بسیار بالا