در صورتی که سفارشی در سایت ثبت کرده اید و میخواهید از نحوه پیگیری ان مطلع شوید این صفحه را مطالعه کنید