ورق نقره مایع

ورق نقره مایع 

کیفیت بسیار خوب

با تغییر 10% نسبت به رنگ نقره واقعی

حلال آب

کاربری بسیار ساده

۲۵۰,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

صاف