لیقه ابریشم طبیعی بافته شده اعلا

لیقه ابریشم طبیعیلیقه ابریشم طبیعی

لیقه ابریشم طبیعی بافته شده اعلا

بهترین لیقه دوات خوش نویسی ابریشمی در ایران

۱۰,۰۰۰ ریال۱۸۵,۰۰۰ ریال

صاف