قلم نی دزفولی کتابتی

قلم دزفولی

مخصوص خوشنویسی

قطر مناسب کتابت

طول مناسب

۱۲۰,۰۰۰ ریال