قلمتراش دو تیغه یکطرف بازشو حسین فرجیان دسته شاخ گوزن