قلمتراش تک تیغه سر طوطی کلکسیونی ندرلو

نمای زیبای قلمتراش ندرلونمای زیبای قلمتراش ندرلو

قلمتراش کلکسیونی زیبا

تیغه سفارشی عالی

دسته شاخ گوزن

طول دسته 10 سانتی متر

بابرند سر طوطی تاج دار