آموزش خط سفیر

استاد احمد آریامنش در سال ۱۳۷۱ موفق به ابداع خط کرشمه شدند که از همان ابتدا این خط به ۲شکل نوشته می شد.

مدل اول خطی براساس فرم وفضا سازی که سرفا جهت ایجاد فضاهای نو وخلاقانه پایه ریزی شد . مدل دوم خطی که می بایست پیام رسان باشد و کار انتقال معنی را بر عهده بگیرد،که این خط مهر(کرشمه مهر)نام گرفت (که در کتاب کرشمه به آن اشاره شده است). درسالهای اخیرتوجه به کرشمه فزونی یافت و کمترفرصتی برای ارائه خط مهربه وجود آمد.

نام گذاری خط سفیر

در اردیبهشت سال۱۳۸۵ و مصادف با روز میلاد با سعادت رسول اکرم(ص) تولد دوباره ای بود برای خط مهر، که این باربه نام نامی حضرت رسول این مولود تازه سفیر نام گرفت.

 ویژگیهای خط سفیر

درطراحی خط سفیر فرمها و اشکال کلیه خطوط ترسیمی از جمله کوفی ،ثلث و … مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته وازآنها تا حد امکان برداشت شده است. این برداشتها از خطوط سنتی همراه با ریشه گرفتن ازخط کرشمه و فرم ها وحرکاتی که مختص خود سفیر می باشد باعث شده که این خط از ویژگیهای خاصی برخوردارشود که به چند مورد آن اشاره میکنیم :

– سفیر درعین حال هم میتواند آزادی و رقص خط شکسته نستعلیق وکرشمه را وهم خشکی و انسجام خط ثلث راداشته باشد، این ویژگی را هم در ترکیب بندی و هم در حس درونی خط میتوان مشاهده کرد.

– خط سفیر میتواند به چند شکل تحریر و ترسیم گردد:۱- ایجاد فضاها و فرمهای گرافیکی (لوگو و آرم) ۲-ترکیب بندی های ساده و پیچیده ۳-سطر نویسی

– خط سفیرهم قابلیت عربی نویسی و هم فارسی نویسی را دارد.

– قامت بلند،حرکات ومنحنی های بر گرفته از هنر شرقی به همراه حرکات سماع گونه قلم ازویژگیهای دیگر خط سفیر است.

– این خط مانند تمام خطوط متداول از قاعده مندی خاص خود برخورداراست.

در کل میتوان گفت که سفیرهم آغوشی زیبا ودیدنی منطق و احساس میباشد.

حروف و قوائد اولیه خط سفیر توسط استاد احمد آریامنش

بهترین نمونه تراش قلم در خط سفیر

*بهترین قلم مناسب برای شروع خط سفیر و تمرین الفبای آن قلم دزفولی, به قطع۳تا۵میل می باشد.
*بهترین قطع مناسب قلم سفیر,زاویه ی ۳۵تا۴۵درجه می باشد.

آموزش حرف الف در خط سفیر

 1. حرف “ا” —–> “الف”
  ۱_زاویه ی شروع الف, در خط سفیر,۷۰درجه هست.
  اندازه ی ارتفاع آن از ۸ تا ۱۰نقطه,بسته ب ترکیب,متغیر است.
  ۲_تا یک نقطه ی انتها کل عرض قلم با همان زاویه شروع ادامه پیدا میکند؛از یک نقطه ی انتهایی,انسی قلم از روی کاغذ بلند شده,و وحشی قلم حرکت انتها را تکمیل مینماید.
  ۳_این حرف در خط سفیر کامل عمود بر خط کرسی می باشد,
  در یک نقطه ی انتهایی این حرف,مقداری فضای منفی در قسمت سمت راست,به نسبت سمت چپ انتهای همین حرف مشاهده می شود.

آموزش حرف ب در خط سفیر

حرف “ب” در خط سفیر
۱_از ۳نقطه بالاتر از خط کرسی و با زاویه ی ۹۰درجه شروع ب نوشتن حرف “ب” میکنیم.
۲_قسمت ابتدا تا انتهای قسمت الف,دارای مقداری کمی قوس میباشد,
در قسمت ,ب, ک ادامه ی حرکت الف هست و ب صورت تفکیک شده نمایش داده شده,انسی از روی کاغذ بلند شده,ک وحشی قلم بتواند ادامه ی حرکت را گرد کند.
در قسمت ,ج, که ادامه ی حرکت ,ب, میباشد,وحشی قلم با فشار,از داخل حرکت ,ب, از ضخیم به نازکی تا روی خط زمینه ادامه پیدا میکند.
*لازم به ذکر است که قسمت,ج, در روی خط کرسی,ب اندازه ی حدودی یک عرض قلم عقب تر از شروع حرکت اول این حرف می باشد.
۳_حرکت شروع حرف “ب” به اندازه ی یک نقطه,شیب(عقب رفتگی) دارد.
۴_برای نوشتن “ب” آخر یا مفرد این حرف,قلم با زاویه ی ۱۰۰درجه,و مقدار کمی بالاتر از خط زمینه شروع و با همان زاویه تا انتها ادامه پیدا میکند.
اندازه ی طول این قسمت از ۷تا۱۰نقطه,متغیر است,
۵_اتصال حرکت اول,و حرکت دوم این حرف, به اندازه ی یک عرض قلم فاصله است.(الف)
در حرکت۴که بازاویه ی ۱۰۰درجه شروع و به اتمام میرسد,قلم تا قسمت ۲/۳اولیه روی خط زمینه حرکت,و از قسمت ۱/۳انتهایی اوج میگیرد.
قسمت انتهای این حرف ب اندازه ی یک عرض قلم,از قسمت شروع فاصله دارد.(ب)

نوشتن قطعه شاد باش و دیر زی

“شاد باش و دیر زی”
نمونه ی سطر ساده در خط,سفیر
۱_همه ی حروف و کلمات روی خط زمینه قرار میگیرند.
۲_آخر جمله,(یک حرف یا بیشتر), میل ب اوج دارد.
۳_فاصله ی بین حروف در کلمه,یک عرض قلم, و فاصله ی بین کلمه ها در جمله بهتر است,یک نقطه باشد.
۴_ارتفاع “الف” ها در جمله با هم برابرند.
۵_شروع و پایان, تمام دور ها “ر” ،”و” ،”د” ها در جمله با هم برابری میکنند.
۶_برای قرار گیری تمام دندانه ها در یک سطر و قرار گیری نقطه ها و… خط زمینه های فرضی در نظر گرفته می شود.

آموزش حرف ( ر) در خط سفیر

حرف”ر”
۱_حرکت اول این حرف,در خط سفیر با زاویه ی ۹۰درجه و از دونقطه بالاتر از خط زمینه شروع میشود و تا خط زمینه ادامه می یابد؛یک نقطه,داخل این حرف جای میگیرد.
۲_این حرکت,مثل یک خط مورب میباشد و فقط قسمت انتهای سمت راست آن قوس دارد.(همچون یک الف کوتاه شده,که روی خط زمینه چرخش یافته است.)
۳_حرکت بعدی این حرف,با همان زاویه ی ۹۰درجه و از داخل حرکت قبل و از روی خط زمینه شروع,و قوس آن تا یک نقطه جلوتر از حرکت اول ادامه می یابد.
۴_برای حرکت آخر این حرف,انسی قلم از روی کاغذ بلند شده,و وحشی حرکت قبل را تکمیل و گرد میکند و فشار قلم, و از ضخامت به نازکی,حرکت را تکمیل میکند؛
ادامه ی حرکت آخر,دوری به سمت داخل حرکت ابتدایی و شبیه به حرکت بیضی شکل دارد.
۵_الف:حرکت دوم این حرف,از شروع خط زمینه به فاصله ی ۲/۵تا۳نقطه متغیر است.
قسمت,ب, و ,ج, هم به فاصله ی ۲/۵تا۳نقطه متغیر است, که البته این دو قسمت با هم برابری دارند.

آموزش حرف ( ق ) در خط سفیر

حرف”ق” ——-> خط سفیر
این حرف تشکیل شده از ابتدای حرف”و” + دایره ی حرف “ن” می باشد.
*صرفا جهت یاد آوری
۱_ابتدای حرف “و” با زاویه ی ۹۰درجه شروع و با اندازه ی یک و نیم تا دو نقطه بالاتر از خط زمینه ادامه پیدا می کند؛و با همان زاویه دوباره به سمته خط زمینه برگشت پیدا می کند.
۲_دایره ی حرف “ن” با زاویه ی ۸۰درجه از روی خط زمینه دور پیدا میکند و تا یک نقطه از خط زمینه فرو رفتگی پیدا کرده و با همان زاویه تا انتها حرکت می کند.
طول این حرف به اندازه ی ۴تا ۵نقطه می باشد.
۳_از ترکیب دو حرف ذکر شده و نکات,حرف”ق” شکل میگیرد.

آموزش حرف ( لام ) در خط سفیر

حرف”ل” ——> خط سفیر
این حرف تشکیل شده از حرف “الف” + دایره ی حرف “ن” می باشد.
*صرفا جهت یاد آوری
۱_حرف”ا” با زاویه ی ۷۰درجه از سمته بالا تا روی خط زمینه ادامه پیدا میکند.
طول این حرف ۸تا۱۰نقطه,ارتفاع دارد.
از یک نقطه ی پایین, وحشی قلم از روی کاغذ بلند شده,و انسی قلم حرف را تکمیل میکند.
۲_دایره ی حرف “ن” با زاویه ی ۸۰درجه از روی خط زمینه دور پیدا میکند و تا یک نقطه از خط زمینه فرو رفتگی پیدا کرده و با همان زاویه تا انتها حرکت می کند.
طول این حرف به اندازه ی ۴تا ۵نقطه می باشد.
۳_از ترکیب دو حرف ذکر شده و نکات,حرف”ل” شکل میگیرد.

آموزش حرف ( ط ) در خط سفیر

حرف”ط” ——–> خط سفیر
۱_حرکت اول این حرف با زاویه ی ۱۰۰درجه شروع و به سمت بالا اوج پیدا می کند و با همان زاویه تا انتها ادامه و به سمت خط زمینه فرود پیدا میکند.(قسمت اوج و فرود در تصویر نمایش داده شده و به سمته ۱/۳چپ شکل تمایل دارد.)
۲_حرکت بعدی این شکل از داخل حرکت قبل و با زاویه ی ۱۰۰درجه شروع و حرکتی شبیه به انتهای حرکت”ب” تنها را دارد(البته کمی کوتاهتر)
فضای منفی شکل گرفته در این حرف,به اندازه ی یک نقطه ارتفاع می باشد.
حرکت دوم این حرف به اندازه ی یک نقطه جلوتر از حرکت شروع حرکت اول می باشد.
۳_طول حرکت اول, به اندازه ی ۳تا ۴نقطه می باشد.
در انتها,حرکت “الف” بر روی قسمت اوج و فرود این حرف ک توضیح داده شد,اتصال پیدا میکند.

آموزش حرف ( ص ) در خط سفیر

۱_حرف”ص”متصل
حرکت اول این حرف,کاملا شبیه به حرف”ط” می باشد,با زاویه ی ۱۰۰درجه شروع,اوج پیدا میکند و باهمان زاویه به سمت خط زمینه فرود پیدا میکند.
حرکت بعدی با همان زاویه از داخل حرکت قبل شروع و به سمت چپ و بالا ادامه پیدا میکند(نکات کاملتر در حرف”ط”توضیح داده شده است.)
حرکت بعدی این حرف با زاویه ۹۰درجه از داخل حرف قبل شروع و به خط زمینه می رسد و به اندازه ی یک نقطه روی خط زمینه حرکت می کند و به حرف بعدی خود متصل می شود.
۲_حرف”ص” تنها
این حرف از اتصال حرکت اول حرف”ط” و “ن” تشکیل می شود.(توضیحات بیشتر در این دو حرف ذکر شده است.)

آموزش حرف ( ف ) در خط سفیر

در جهت تسهیل در یادگیری این خط,حروفی ک شباهت به حرف های قبل دارند,به جای ترتیب در حروف الفبا در نظر گرفته شده اند.

حرف “ف” —-> خط سفیر
۱_ابتدای این حرف,کاملا شبیه به ابتدای حرف “و” می باشد,با این تفاوت که به جای این که از روی خط زمینه باشد,از یک نقطه بالاتر از خط زمینه قرار میگیرد,و با همان زاویه ی ۹۰درجه شروع و تا دونقطه بالاتر با همان زاویه ادامه پیدا میکند.
۲_حرکت بعدی,با همان زاویه ی ۹۰درجه از داخل حرکت قبل شروع میشود, و شبیه به حرکت ابتدای “ب” میباشد,با این تفاوت, که در این حرکت هیچ قوسی وجود ندارد و کاملا صاف میباشد, و بقیه ی نکات از جهت بلند شدن قلم از روی کاغذ و ادامه کاملا شبیه به حرکت “ب” میباشد ک توضیحات بیشتر در حرف “ب” گفته شده است.
۳_حرکت دوم این حرف یک نقطه و نیم برگشت ب عقب دارد.
۴_قسمت انتهایی این حرکت هم کاملا شبیه به انتهای حرکت “ب” میباشد.با زاویه ی ۱۰۰درجه شروع و به اندازه ی ۷تا ۱۰نقطه با همان زاویه ۱۰۰درجه ادامه دارد.
۵_قسمت مشخص شده ی (الف) و (ب), در این حرف به اندازه ی یک عرض قلم می باشد.
(ج)این حرف تا ۲/۳ابتدایی روی خط زمینه حرکت دارد, و از ۱/۳انتهایی حرکت اوج و رو به بالا پیدا می کند.

در جهت تسهیل در یادگیری این خط,حروفی ک شباهت به حرف های قبل دارند,به جای ترتیب در حروف الفبا در نظر گرفته شده اند.

حرف “ف” —-> خط سفیر
۱_ابتدای این حرف,کاملا شبیه به ابتدای حرف “و” می باشد,با این تفاوت که به جای این که از روی خط زمینه باشد,از یک نقطه بالاتر از خط زمینه قرار میگیرد,و با همان زاویه ی ۹۰درجه شروع و تا دونقطه بالاتر با همان زاویه ادامه پیدا میکند.
۲_حرکت بعدی,با همان زاویه ی ۹۰درجه از داخل حرکت قبل شروع میشود, و شبیه به حرکت ابتدای “ب” میباشد,با این تفاوت, که در این حرکت هیچ قوسی وجود ندارد و کاملا صاف میباشد, و بقیه ی نکات از جهت بلند شدن قلم از روی کاغذ و ادامه کاملا شبیه به حرکت “ب” میباشد ک توضیحات بیشتر در حرف “ب” گفته شده است.
۳_حرکت دوم این حرف یک نقطه و نیم برگشت ب عقب دارد.
۴_قسمت انتهایی این حرکت هم کاملا شبیه به انتهای حرکت “ب” میباشد.با زاویه ی ۱۰۰درجه شروع و به اندازه ی ۷تا ۱۰نقطه با همان زاویه ۱۰۰درجه ادامه دارد.
۵_قسمت مشخص شده ی (الف) و (ب), در این حرف به اندازه ی یک عرض قلم می باشد.
(ج)این حرف تا ۲/۳ابتدایی روی خط زمینه حرکت دارد, و از ۱/۳انتهایی حرکت اوج و رو به بالا پیدا می کند.

آموزش حرف ( ک ) در خط سفیر

حرف “ک” ——> خط سفیر
۱_حرکت ابتدای این حرف هم شبیه به ابتدای حرف”ب” میباشد, با این تفاوت که به جای ۳نقطه بالاتر از خط کرسی از ۶نقطه بالاتر از خط کرسی(بهترین حالت۲نقطه کوتاه تر از الف جمله میباشد.)شروع میشود و با زاویه ی ۹۰درجه شروع و ادامه پیدا میکند.
۲_ از قسمت شروع این حرکت تا قسمته ۱/۵نقطه ی انتهایی ک شکست و برگشت دارد,به اندازه ی یک عرض قلم قوس دارد.
۳_قسمته شیب و برگشت این حرف به اندازه ی ۲تا۳نقطه میباشد.
۴_با زاویه ی۱۰۰درجه حرکت انتهایی این حرف و بالاتر از خط زمینه آغاز و تا انتها با همان زاویه ۱۰۰درجه ادامه پیدا میکنید؛
طول این حرکت بین ۴تا ۵نقطه می باشد.
۵_(الف) فاصله ی بین حرکت ابتدا و انتها, به اندازه ی یک عرض قلم میباشد.
(ب)قسمت انتهای این حرکت تا ۲/۳ابتدا روی خط زمینه حرکت واز قسمته ۱/۳انتها اوج رو به بالا پیدا میکند.
سرکش حرف “ک”
(ج)شروع سرکش, زاویه ی ۷۰درجه و زاویه ی شروع “الف” می باشد.
(د) زاویه ی بالا رفتن سرکش, به نسبت قرار گیری با خط افق,زاویه ی ۳۵تا۴۰درجه می باشد.
(ه) کوتاه ترین حالت سرکش, تا قسمت شکست حرکت ابتدایی این حرف می باشد.

آموزش حرف ( ه ) در خط سفیر

حرف “ه” —-> خط سفیر

۱_از ۳نقطه بالاتر از خط کرسی و با زاویه ی ۹۰درجه شروع به نوشتن حرف “ب” میکنیم.
۲_قسمت ابتدا تا انتهای قسمت الف,دارای مقداری کمی قوس می باشد,
در قسمت ,ب, که ادامه ی حرکت الف هست و به صورت تفکیک شده نمایش داده شده,انسی از روی کاغذ بلند شده,که وحشی قلم بتواند ادامه ی حرکت را گرد کند.
در قسمت ,ج, که ادامه ی حرکت ,ب, می باشد,وحشی قلم با فشار,از داخل حرکت ,ب, از ضخیم به نازکی تا روی خط زمینه ادامه پیدا میکند.
*لازم به ذکر است که قسمت,ج, در روی خط کرسی,به اندازه ی حدودی یک عرض قلم عقب تر از شروع حرکت اول این حرف می باشد.
۳_حرکت شروع حرف “ب” به اندازه ی یک نقطه,شیب(عقب رفتگی) دارد.
۴_حرکت بعدی از ادامه ی حرکت قبل و با زاویه ی ۹۰درجه از روی خط کرسی شروع و به سمت بالا قوس پیدا می کند؛
قسمت انتهایی این حرکت,کمی به سمته راست بر میگردد ونسبت به خط عمود فاصله دارد.
۵_این حرکت,نسبته به حرکته شروع که شبیه به حرف “ب” می باشد,یک عرض قلم بالاتر می باشد.
۶_فاصله بین انتهای حرکت دوم,تا حرکت شروع قسمت اول,یک نقطه می باشد.
۷_قسمت انتهای این حرکت کاملا شبیه به حرف”ب” و حرکت اول همین حرف باشد,با این تفاوت که این قسمت بلند تر از حرکت اول می باشد.
قسمت انتها, کاملا از داخل حرکت قبل شروع, و به قسمت وسط حرکت اول برخورد و شکست پیدا میکند و با تغییر زاویه به خط کرسی برمی گردد.
سه نقطه ی این حرکت داخل حرف شکل میگیرد و یک عرض قلم به بیرون(که این یک عرض قلم برای قرار گرفتن قلم برای اتصال به حرف بعدی می باشد.)
فضای رنگی ایجاد شده ی دو قسمت این حرف,نشان دهنده ی آن است که این دو قسمت از لحاظ سنگینی فضای منفی با هم برابری دارند.

آموزش اتصالات ( الف ) در خط سفیر

“الف” اتصال یا “الف” پایین به بالا در خط سفیر
۱_این “الف” برای اتصال به حرف قبل می باشد؛
زوایه شروع بستگی به حرف قبل داردو کاملا از داخل حرکت قبل و از روی خط زمینه شروع و به زاویه ی ۷۰درجه میرسد و تا انتها به سمته بالا و با همان زاویه ادامه پیدا میکند.
طول این حرکت,۸تا ۱۰نقطه می باشد.
۲_شکل دیگر “الف” اتصال ک قوس دار می باشد، می تواند جایگزین حرکت قبل باشد,از داخل حرکت قبل شروع, و با زاویه ۷۰درجه به سمته بالا حرکت میکند.
۲الف_این حرکت ابتدا یک عرض قلم به سمته راست قوس, و بعد یک عرض قلم فاصله به سمته چپ قوس پیدا می کند.
۲ب_از قسمت ۱/۳پایین جهت حرکت قوس به سمته راست و چپ,تغییر پیدا میکند.
*در ترکیب های کلاسیک و سطر نویسی این “الف”,جایگزین “الف” مستقیم می باشد,بنابراین طول این “الف” هم ۸تا۱۰ نقطه, و برابر با “الف” های دیگر جمله می باشد.

آموزش حرف ( ه ) آخر در خط سفیر

حرف “ه” آخر—->خط سفیر
۱_حرکت اول این حرف,کاملا شبیه به “الف” اتصال می باشد, و از داخل حرکت قبل و از روی خط زمینه شروع و به سمته بالا حرکت میکند.
ابتدا به سمت راست, و بعد به سمته چپ قوس پیدا میکند؛
تفاوت این حرکت,با الف اتصال,در کوتاهتر بودن آن مییباشد. (طول این حرکت,۳/۵تا۴نقطه نسبت به خط زمینه می باشد.)
۲_حرکت دوم این حرف,کاملا از داخل حرکت قبل و با زاویه ی ۷۰ درجه شروع میشود, و ادامه ی حرکت,شبیه و انتهای حرف”ر” می باشد؛(با این تفاوت که به دلیل تفاوت در خط زمینه و قرار گرفتن در حرکت قبل,با قوت کمتر به نظر میرسد.)
پایین ترین قسمت این حرکت,نسبت به خط زمینه,حدود یک عرض قلم فاصله دارد.

آموزش حرف ( ن ) در خط سفیر

حرف “ن”——-> خط سفیر
۱_حرکت اول این حرف, از دونقطه بالاتر از خط زمینه و با زاویه ی ۹۰درجه شروع,و با همان زاویه تا خط زمینه ادامه پیدا میکند.
حرکت شروع این حرف,به شکلی است که یک نقطه در داخل آن جای میگیرد.
۲_حرکت بعدی این حرف,از داخل حرکت قبل و از روی خط زمینه و با زاویه ی ۸۰درجه شروع می شود و با همان زاویه تا انتها قوس پیدا می کند.
قوس این حرکت به سمته پایین,به اندازه ی یک نقطه فاصله از خط زمینه می باشد.
۳_داخل این حرف به اندازه ی ۴تا۵ نقطه جای میگیرد.

آموزش حرف ( س ) در خط سفیر

حرف “س” ——> خط سفیر
۱_حرکت اول این حرف از سه نقطه بالاتر از خط زمینه و با زاویه ی ۹۰درجه شروع می شود و تا خط زمینه ادامه پیدا می کند.
(*حرکت شروع این حرف,کاملا شبیه به حرکت ابتدای حرف “ب” می باشد و توضیحات بیشتر در جهت تسهیل در نوشتن این حرف,در حرف”ب” توضیح داده شده است.)
۲_حرکت بعدی این حرف با زاویه ی ۹۰درجه و از ادامه ی حرکت قبل واز روی خط زمینه شروع وبه سمت بالا حرکت می کند.
این حرکت به اندازه ی یک عرض قلم کوتاهتر از حرکت شروع این حرف می باشد.
۳_برای حرکت بعدی,ابتدا با زاویه ی۹۰درجه و از داخل حرکت قبل,مستقیم به سمت خط زمینه حرکت می کند, و حرکت دوم این حرکت,در ادامه تکرار می شود؛
این حرف برای اتصال به حرف بعدی,به اندازه ی یک عرض قلم روی خط زمینه حرکت می کند وبه حرف بعد خود متصل می شود.
۴_برای نوشتن”س” آخر و تنها,حرکت اول و دوم این حرف با توضیحات داده شده,نوشته می شود, در حرکت سوم,ب جای تکرار حرکت دوم,از ادامه ی حرکت قبل,به اندازه ی یک عرض قلم روی خط زمینه حرکت,و در ادامه,حرف”ن” نوشته میشود.

آموزش سطر خواستن توانستن است در خط سفیر

“خواستن,توانستن است”
خط سفیر
*به فاصله ی بین دندانه ها و ارتفاع آنها نسبت به هم توجه شود.
حرکت دوم حرف”س” به اندازه ی یک عرض قلم کوتاهتر از حرکت اول می باشد؛ حال آن که اگر حرف دندانه دار بعد از این حرف قرار بگیرد,از دندانه ی دوم حرف”س” بلندتر, و از دندانه ی اول کوتاه تر می باشد.
(کلمه های خوا”ستن” _ ا”ست”)
کلمه ی “توانستن”:اتصال دندانه به حرف “و” از بالای حرف “و” می باشد،
توا”نستن”:حرف “ن” مثل بقیه ی دندانه های ابتدا, نوشته می شود, و چون حرف “س” بین دو دندانه قرار گرفته است, دندانه ی ابتدای حرف “س” هم, مثل دو دندانه ی بعدی نوشته می شود.
“الف” ها در سطر ساده بهتر است, که ارتفاع برابر داشته باشند.
به فاصله ی ایجاد شده بین دندانه ها و خط زمینه که فضای مثلث شکل است توجه شود. (ا”ست”)

منبع: گانال تلگرام کارگاه آموزش خوشنویسی