آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق بر گرفته از نشریه کلک دیرین این نشریه به صورت سه ماه یک بار منتشر میشود سایت قلم تراش در نظر دارد از این پس مطالبی در باب آموزش خوشنویسی نیز از این مجله منتشر نماید امید داریم تا بتوانیم گامی هر چند کوتاه در جهت معرفی و آموزش خط و خوشنویسی برداشته باشیم.

     چو فرهنگ آسایش جان بود                         ز گوهر سخن گفتن آسان بود

هر آنکس که با دانش و با هنر                         چه آید که او را نباشد گهر

در ادامه آموزش های گذشته که نمونه هایی از خط استاد علی شیرازی را به همراه داشت، مواردی درباره سطر نویسی و بیت نویسی بیان شد. در این مجال مثال های دیگری از بیت نویسی را بیان میکنیم.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۱ انتخاب ۲ کشیده در سطر اول و یک کشیده در سطر دوم مد نظر بوده که اینگونه ترکیب ها بیشتر زمانی کاربرد دارد که سطری کوتاه تر از سطر دیگر باشد که با استفاده از دو کشیده، سطر کوتاه تر اندازه متناسبی با سطر بلند تر پیدا میکند. به نحوه اتصال کشیده به ک در تصویر آشکارا دقت شود.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۲ در سطح اول تعدد حروف خرد اندام باعث بلندی طول سطر شده است به همین دلیل دو کشیده در مصرع دوم اندازه متناسبی را با مصرع اول ایجاد کرده است.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۳ نیز یک سطر کوتاه با دو کشیده طول مناسبی پیدا کرده است.

استفاده از دو کشیده همسان «ش» در دو سطر باعث قرینه سازی و هماهنگی بیشتر شده است: نقطه گذاری استفاده از دو فضای خالی کشیده ها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا وقتی نقطه در جایی مناسبی قرار گرفته باشند، فضا های خالی به طور مناسب پر میشوند، حتی با جابجایی نقطه از جایی که نقطه از جایی که نقطه های بیشتر دارد به جایی که فضا خالی است، به تقسیم بندی فضا بسیار کمک میکند. مانند نقطه «نیاید» در سطر دوم که به زیر  «ش» منتقل شده و فضای مناسبی را به وجود آورده است.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۴ هم ۲ کشیده سطر اول در مقابل تنها کشیده سطر دوم هماهنگی مناسبی دارد. باز به نحوه قرار گرفتن نقطه ها در هنگام کشیده و تقسیم فضا با نقطه توجه کنید.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۵ به خصوص در سطر اول با سوار شدن حروف خرده اندام و تقسیم فضا به وسیله دو کشیده و همچنین جایگیری مناسب نقطه ها توازن بسیار زیبایی پدید آمده است

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۶ این با کشیده در سطر دوم به انتهای جمله به ضرورت منتقل شده و همسان سازی کشیده های آخر جمله ها برای قرینه سازی و هماهنگی دو سطر حائز اهمیت است.

آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۷ دو کشیده در سطر مد نظر است و نکته قابل توجه آن که وقتی قافیه ها و یا کلمات آخر سطور با هم هماهنگ باشند، کشیده نوشتن این کلمات به بار معنایی و همچنین به زیبایی ظاهری سطر کمک میکند.

آموزش خط نستعلیق

نکته قابل توجه دیگر جابه جایی نقطه هاست که به دلیل پرهیز از تراکم، در یک قسمت سطر میباشد.

در نمونه ۸ نیز برای دو کشیده در هر سطر مثال مناسبی است، باید توجه داشت کشیده ها تا جایی که امکان دارد با فاصله نسبت به هم قرار گیرند تا در یک قسمت سطر شاهد تراکم بیش از حد و در قسمت دیگر، با فضای خالی زیادی روبه رو نشویم.

آموزش خط نستعلیق

در نمونه ۹ کلمات آخر و یا همان قافیه با کشیده های یکسانی که دارند فضا های قرینه و مناسبی را به وجود آورده اند. باز هم در این نمونه به نقش قرار گرفتن نقطه ها که از این بابت که به تقسیم بندی فضاهای پایین و بالای سطر بسیار کمک میکنند توجه کنید.

ان شا الله که با تمرین و پشتکار روز به روز شاهد پیشرفت شما هنرجویان عزیز باشیم.

در ادامه آموزش نستعلیق به نکاتی در مورد چلیپا خواهیم پرداخت.

درویش عبدالمجید طالقانی احوال و آثار به انضمام شکسته نویسان